СТРОКИ виконання основних документів

1.Укази, розпорядження і доручення Президента України - у разі, коли в акті чи дорученні Президента України строк виконання завдання не визначено, його виконання здійснюється протягом 30 календарних днів з дати набрання чинності цим актом.

2.Запит народного депутата України - не пізніше ніж у п'ятнадцятиденний строк з дня його надходження або в інший установлений Верховною Радою України строк. Запит депутата місцевої ради - в установлений зазначеною радою строк.

Якщо запит народного депутата України (депутата місцевої ради) з об'єктивних причин не може бути розглянуто в установлений строк, надсилається відповідно до закону письмове повідомлення суб'єктам внесення запиту.

3.Звернення народного депутата України (депутата місцевої ради) - протягом не більш як 10 днів з дня надходження.

У разі неможливості розгляду звернення народного депутата України (депутата місцевої ради) в установлений строк йому повідомляють про це офіційним листом із зазначенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду депутатського звернення з урахуванням строку продовження не може перевищувати 30 днів з моменту його надходження.

4.Рішення Кабінету Міністрів України щодо доопрацювання проектів нормативно-правових актів - до 10 днів після розгляду проекту акта на засіданні Кабінету Міністрів України (якщо не встановлено інший строк).

5.Постанови та висновки Колегії Рахункової палати - 15 днів з дня реєстрації документа в установі (якщо інший строк не встановлено у документі).

6.Погодження проектів актів Кабінету Міністрів України установами, яким ці проекти надіслано для розгляду, - у строк, установлений їх головними розробниками.

7.Розпорядження голови обласної ради - у разі, коли в ньому строк виконання завдання не визначено, виконання здійснюється протягом 30 календарних днів з дати набрання чинності розпорядженням.

8.Протест прокурора на акт, що суперечить закону, - у десятиденний строк після його надходження. Про наслідки розгляду протесту в той самий строк повідомляється прокурору.

Письмовий припис прокурора про усунення порушень закону - негайно, про що повідомляється прокурору.

Подання прокурора з вимогами усунення порушень закону, причин цих порушень і умов, що їм сприяють, підлягає невідкладному розгляду. Не пізніше ніж у місячний строк слід вжити відповідних заходів до усунення порушень закону, причин та умов, що їх спричиняють, і про наслідки повідомити прокурору.

Постанова прокурора про порушення дисциплінарного провадження або провадження про адміністративне правопорушення - у десятиденний строк після її надходження, якщо інше не встановлено законом.

9.Запит на публічну інформацію від фізичної, юридичної особи, об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів владних повноважень (далі - запитувачі), та надання відповіді на запит на інформацію - не більше п'яти робочих днів від дня надходження запиту.

У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту, аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь повинна бути надана не пізніше ніж протягом 48 годин з дня надходження запиту.У разі коли запит стосується великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувачу в письмовій формі не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту.

Відстрочення в задоволенні запиту на інформацію допускається в разі, коли запитувана інформація не може бути надана для ознайомлення в передбачені строки у разі настання обставин непереборної сили. Рішення про відстрочення доводиться до відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку оскарження прийнятого рішення.

10.Звернення громадян - не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх надходження.

Якщо у місячний строк вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник установи або його заступник встановлюють необхідний строк для його розгляду, про що повідомляють особі, яка подала звернення. При цьому загальний строк вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

11.Листи-доручення і листи-запити установ вищого рівня - до зазначеного в них строку.

12.Телеграми, в яких порушуються питання, що потребують термінового вирішення, - до двох днів, решта - протягом 10 днів.


Додаток 22 до Інструкції

Чернігівська обласна рада ЗАТВЕРДЖУЮ

НОМЕНКЛАТУРА СПРАВ Голова

обласної ради

№ 08-41 «____» __________2011 р. Ініціали, прізвище

м.Чернігів М.П.

на 2012 рік ________________

Індекси справи Заголовок справи (тома, частини) К-сть справ (тома, частини) Термін зберігання та номер статей по переліку Примітка

Начальник загального відділу

виконавчого апарату обласної ради Ініціали, прізвище

____ грудня 2011 р.

СХВАЛЕНО ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання ЕК Протокол засідання ЕПК

виконавчого апарату Державного архіву

обласної ради Чернігівської області

___ ______ 20__ р. № __ ___ ______ 20__ року №__


Пiдсумковий запис про категорiї та кiлькiсть справ,

заведених в 20__ роцi в виконавчому апараті обласної ради

За строками зберігання Усього У тому числі
таких, що переходять з позначкою «ЕПК»

Постiйного

Тимчасового

/понад 10 рокiв/

Тимчасового

/до 10 рокiв/

Разом

Начальник загального відділу

виконавчого апарату обласної ради Ініціали, прізвище

Підсумкові відомості передано до

архіву апарату обласної ради

Начальник загального відділу

виконавчого апарату обласної ради Ініціали, прізвище

___ ______ 20__ р.


Додаток 23 до Інструкції

Чернігівська обласна рада ЗАТВЕРДЖУЮ Перший заступник голови обласної ради
АКТ № ____ м. Чернігів Ініціали, прізвище ___ ____________ 20__ р. М. П.
Про вилучення для знищення документів, не внесених до Національного архівного фонду

На підставі___________________________________________ ___ (назва і вихідні дані
_________________________________________________________________
переліку документів із зазначенням строків їх зберігання
_________________________________________________________________
або типової (примірної) номенклатури справ)

відібрано для знищення як такі, що втратили науково-історичну цінність та втратили практичне значення, документи фонду № _____________________
(найменування фонду)

Зазначається номер та дата акта перевірки державними податковими органами, а для бюджетних та госпрозрахункових установ – ревізії, а також відсутність суперечок, спорів, слідчих та судових справ за документами.

Заголовок справи або груповий заголовок справ Дата справи або останні дати справ Номери описів (номенклатур) за рік (роки) Індекс справи (тому, частини) за номенклатурою або номер справи за описом Кількість справ (томів, частин) Строк зберігання справи (тому, частини) і номери статей за переліком Примітка

Разом ____________________________________ справ за ______ роки (цифрами і словами)

Описи справ постійного (тривалого) зберігання за __________ роки затверджені, а з особового складу погоджені з ЕПК Державного архіву області (протокол від _________ року №___).

Найменування посади особи,
яка проводила експертизу
цінності документів ____________ _______________________________
(підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.


ПОГОДЖЕНО СХВАЛЕНО

Протокол засідання Протокол засідання ЕК
ЕПК Державного архіву обласної ради

Чернігівської області

____________ № _______ ___________ № ________


Документи в кількості __________________________________________________________ справ
(цифрами і словами)
вагою ____________кілограмів здано в ________________________________
(найменування установи)
на переробку за приймально-здавальною накладною від _________ № ___ або знищено шляхом спалення.


Найменування посади особи, яка здала

(знищила) документи _____________ _____________________________

(підпис) (ініціали (ініціал імені), прізвище)

___ ____________ 20__ р.

Додаток 24 до Інструкції

Чернігівська обласна рада

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови

обласної ради

Ініціали, прізвище

___ ____________ 20__ р.

М.П.


6898066506088259.html
6898095706324226.html
    PR.RU™